Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Nu finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Lansering av verktyget sker 27 maj kl. 13 via Zoom.

– Det här är ett verktyg för företag och organisationer som vill bli mer genusmedvetna och samtidigt mer konkurrenskraftiga, säger Paula Wennberg, Centrum för distansöverbryggande teknik och projektledare för Gender Smart Arena inom vars ramverk verktyget tagits fram.

– Om företag och organisationer tar vara på en större mångfald av kompetens och drivkrafter i utvecklingen av nya produkter och tjänster, bidrar det till en mer förtjänstfull affärsmodell.

Historiskt har företags- och innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Andra grupper har således inte fått samma möjlighet att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor. Det har in sin tur resulterat i att vissa behov helt åsidosatts och att en del lösningar inte anpassats till alla målgrupper eller verksamhetsområden.

Verktyget Richer business är framtaget i samverkan mellan forskare och företag. Verktyget låter användarna självkritiskt granska hur just deras företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.

– Användarna kan också få hjälp med att formulera normkritiska förhållningssätt. Att luckra upp normtunga verksamheter är ett sedan tidigare känt trick för att nå bättre resultat i en verksamhet, säger Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Utgångspunkten för Richer business är att inkluderande affärsmodeller bidrar med en normkritisk och normkreativ utveckling av befintliga affärsmodeller och därmed skapar ytterligare möjligheter till värdeskapande. Målet med jämställdhetsprocessen är att byta en gammal affärsmodell till en ny, såväl i tanke som handling.

– Inkluderande affärsmodeller handlar om att tillvarata mångfald. När olika perspektiv möts uppstår en bredare förståelse av vilka utvecklingsbehov som finns i organisationer och samhällen, avslutar Jeaneth Johansson.

Vid frågor kontakta:
Paula Wennberg, projektledare vid Luleå tekniska universitet, 0920-491285, paula.wennberg@ltu.se
Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, 0920-49 23 64.

Lansering av verktyget sker 27 maj kl. 13 via Zoom. Anmälan till paula.wennberg@ltu.se senast den 25 maj.

Fakta:
Projektet Gender Smart Arena är ett samarbete mellan universitetet, företag och kommuner med syfte att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.Projektets mål är att utöka perspektivet på innovation och bidra till att nya innovativa innovativa affärsmodeller kan stärka företags- och organisationsutveckling av företag, kommuner och andra samhällsaktörer. Projektet koordineras av Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Skellefteå kommun.

Mer information:
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Projekt/Gender-Smart-Arena-1.183822
https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point