Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen  . Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project  , ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.


Läs rapporten


Luleå tekniska universitet har lanserat en ny portal där företag kan knyta kontakter och inleda samarbeten med våra studenter och forskare. Uppmana företagen i ditt nätverk att annonsera om examensjobb, praktik, traineeplatser och lediga tjänster. Här kan de också hitta projektkurser, uppdrag och forskningssamarbeten där universitetets kompetens bidrar med värdefulla perspektiv som utvecklar företag och organisationer.

Till annonsportalen

https://youtu.be/GhXpsH-yRcQ

Att få nya innovationer och teknik till marknaden är en utmaning för den ensamma entreprenören såväl som för ett stort multinationellt företag. Därför finansierar Energimyndigheten ett treårigt projekt för att mildra utmaningen och för att stödja aktörer inom energisektorn som driver nya idéer till marknaden.

Projektets huvudmål är att:

 

Sammantaget finns det sex konstellationer av aktörer i Sverige som är utsedda att utföra detta. Den norra konstellationen som går under namnet Northern Energy Innovation Launch (NEIL) är ett samarbete mellan Luleå Science Park, Skellefteå Science City, Piteå Science Park och Arctic Business.

Följ NEIL på LinkedIn 

Kontakta Karin Sandlund, Junior Affärsutvecklare om du vill veta mer!


Cyberty is building cutting-edge autonomous cyber security defence solutions for small and mid-level enterprises and we are looking for an IT security engineer to join us.


Who are we? 

From healthcare to accounting, legal or consulting, every business runs online. Hacking, ransomware, malware and data leaks are not just the challenges of enterprise companies like Microsoft and Amazon anymore and millions of small and medium enterprises (SMEs) are seeking solutions within cybersecurity. So, our vision at Cyberty is to become the most trusted choice of cyber security within SMEs.

We combine several existing IT security solutions and create a simple, plug and play, automated and advanced security device that can be installed and used without any experience or knowledge in IT and network security.

We are looking for a junior software developer with interest in cyber security.

You will help us to:

Requirements:

  1. 3+ years of experience with C++ and python
  2. Experience working in Linux or Unix environment
  3. Fluent communication skills in English.

Bonus: 

  1. Experience with Java, PHP and shell script.
  2. Understanding of IDS/IPS (Intrusion Detection / Intrusion Prevention / System), Antivirus engines, Database structures and Reporting engines.


APPLY

Robotic Process Automation, RPA, är ett område som växer lavinartat, i framtiden spås det att var och varannan person kommer utföra sina dagliga arbetsuppgifter tillsammans med en robot. Med hjälp av RPA teknologi bygger man robotar som imiterar en människas utförande av verksamhetsprocesser.

Under dagens föreläsning fick vi lära oss om RPA – Robotic Process Automation, vilket är automatiserade processer som robotar utför istället för människor. Matilda Andersson, Telenor, förklarade bland annat vikten av att inte se robotar som en maskin som tar andra människors jobb, utan istället som din digitala medarbetare som underlättar och bidrar med arbetskraft och låter dig fokusera på de viktiga sakerna i ditt jobb.

Här kan du se föreläsningen med Matilda Andersson.

Utveckling är i många fall en rak motsats till avveckling och kan nog sägas gälla i många sammanhang. Jag hoppas på att fler företag från övriga Sverige och även från andra delar av världen ska välja att komma hit och jobba med den kompetens och innovationskraft som finns i norra Sverige.

Men framför allt så tror jag på styrkan i de befintliga bolagen och den utveckling de kan skapa. Med det sagt så vill jag i den här krönikan lyfta fram en av många viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska kunna utvecklas, de privatägda företagen.

I den allmänna ivern och exaltationen över att norra Sverige nationellt ses som den nya Guldkusten lyfts ofta möjligheten till nya industrietableringar och arbetstillfällen i olika sammanhang. Den möjligheten är fantastisk. Men vi ska inte glömma alla företagare och entreprenörer som genom hårt arbete, i vissa fall under flera generationer, byggt starka bolag som genererat jobb, stolthet, tillhörighet och skatteintäkter för att kunna utveckla den välfärd vi har idag.

Ett väldigt förenklat räkneexempel ger att ett företag som växer med 10 anställda genererar motsvarande cirka 1,5 nya lärartjänster eller 150 dagliga elevluncher årligen i nya skatteintäkter. Och då har jag bara räknat den direkta inkomstskatten från dessa tio anställda. Den verkliga skatteeffekten är långt mycket större med löneskatt, punktskatter, moms med mera. Förutom de direkta skatteintäkterna så har dessutom väldigt många av de lokala entreprenörerna under lång tid stöttat föreningslivet och bidragit till att ridklubbar, fotbollsklubbar och så vidare, haft möjlighet att bedriva verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Alla de här fantastiska företagen finns inom alla branscher och är även en starkt bidragande orsak till att vi har en relativt låg arbetslöshet och att den samlade kompetensen från unga, nybakade studenter, hemvändare, och inflyttade kan tas tillvara på ett bra sätt. Framtiden för de här företagen är dessutom väldigt ljus och många av dem har goda möjligheter att fortsätta växa om de själva vill och ger sig själva förutsättningarna. Både historien och teorin pekar mot att det är lättare att få 20 företag att växa med fem anställda per bolag än det är att få till en flytt av ett bolag med 100 anställda till en ny ort.

Så underskatta inte värdet av det etablerade näringslivet och låt oss unisont imponeras, glädjas och känna stolthet över allt de lokala företagen bidrar med för att vi ska kunna fortsätta utvecklas som individer och samhälle!

Krönika av Tore Johnsson, VD Luleå Science Park. Publicerad i Norrbottens Affärer oktober 2021.