Are you one of the great Swedish startups using AI technology to work towards a better future? Previously there was no platform to showcase and connect these great innovations, with not only each other, but also early investors and potential customers. Without this many fail to discover the benefits of AI due to their lack of expertise. 

This is why AI SwedenIgnite Sweden and RISE Research Institutes of Sweden joined forces to create the Swedish AI Startup Landscape with great startups from all over the country! This database features quality AI startups and gives promising companies like yours a visible platform to showcase your solutions and technology. It also makes it easier for corporations, SMEs, investors and stakeholders, among others, to access AI partners they can trust.

The landscape opens new horizons for startups while also contributing to the application of AI in Sweden. A win-win for both startups and the country!

The Swedish landscape is part of the European AI Startup Landscape that today features 800+ AI startups from France, Germany, Norway, The Netherlands and Sweden.


Read more

Artificial intelligence is transforming society. AI Sweden is the national center for applied artificial intelligence, jointly funded by the Swedish government and our partners, both public and private. Our mission is to accelerate the use of AI for the benefit of our society, our competitiveness, and for everyone living in Sweden.

We are now looking for a Web Editor to further strengthen our Communications Team.

Application deadline: June 8

About the position

We are looking for someone with an open mindset who enjoys creating, structuring and editing web-content, making it accessible and easy to grasp for the desired target audience. We believe that you’re not afraid to dive a bit deeper into the CMS when needed and basic HTML/CSS knowledge sometimes comes in handy.

While working with the website is the primary assignment for this role, other content related tasks such as social media and newsletter creation will also be relevant, depending on your interest and skill set.

The position is for six months, with the possibility of an extension. Ideally, you’d be based in Gothenburg, but we’re open to having you in any of our offices. Your physical location is less important than finding the right person.

We believe that as a person you’re

And workwise, you

Who we’re looking for

To us, artificial intelligence is not only about tech, it’s a force for positive societal change. To work here, you don’t need to know “everything” about AI, but you need to believe in its potential to help shape our society for the better. Some of our colleagues are leading AI experts, but far from all of us are technically well versed. In the communications team alone, our backgrounds and experience range from politics to advertising, and journalism and we’re looking forward to adding you and your experience to the mix.

Most likely you’ve previously worked at a medium-to-large company or organization managing websites hands on. A few years of experience is a prerequisite, however, your personality, mindset, and curiosity is what matters the most.

Why work for AI Sweden?

At AI Sweden, you’ll be part of a diverse and highly skilled team with inspiring colleagues all working with a higher purpose in mind than “just” tech. Journalists, linguists, policy professionals, leading AI scientists, historians, entrepreneurs, change leaders, and many more.

As an organization, we’re uniquely positioned at the sweet spot of governmental oomph and startup nimbleness. Small enough to stay adaptive and have fun but backed by and in close contact with both state and industry, both private and public.

And, we can most certainly be a platform helping you realize your ideas. Bring a good one, big or small, and we most likely will support and co-create with you.

In short, we like to believe we offer our staff a place to grow, an environment for personal development.

An equal and fair working environment

We strongly believe in diversity and inclusion and are acutely aware of the skewed gender balance in our industry. We actively strive to put together a diverse team in terms of age, gender, and background.

Naturally, we’re under a collective agreement (“kollektivavtal”) and offer everything that comes with it in terms of annual leave, pensions, wellness allowance (“friskvårdsbidrag”), and such.

If you have any questions or thoughts, don’t hesitate for a second to contact Mikael Ljungblom, Head of Communications.


read more

Nu behöver vi din hjälp!
Hjälp oss med att svara på några frågor kring våra föreläsningar så vi kan bli ännu bättre.


Till undersökningen!

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att söka Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker, vilka villkor som finns samt vad du kan använda checkarna till.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft.  Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

1.    Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

2.    Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

3.    Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Vem kan söka innovationscheckarna?

Företag som uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag.

Medelstora företag
Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.

Små företag
Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.

Aktiebolag eller ekonomisk förening
Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.

Företag i innovationsfas
Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.

Hållbarhetsfokus enligt Agenda 2030
Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.

Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling

• Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning.

• Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas

Hur ansöker du om innovationscheck?

1. Hör av dig till Tore Johnsson på Luleå Science Park som är förmedlare av checkar i Luleå och Norrbotten. Driver du företag på annan ort hittar du information om vem som är din förmedlare via SISP hemsida www.sisp.se/innovationscheckar

2. Arbetet med beredning och beslut beräknas starta under mars månad och sedan fortlöpa under 2022 (med reservation för att allokerade medel kan ta slut).

3. Förmedlaren av checkar kommer att göra en utvärdering om ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check samt har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Innovationsbehovet ska beskrivas i en projektbeskrivning

4. Förmedlaren gör en utvärdering av ditt behov där projektbeskrivning fungerar som bas för beslut. Ni tar tillsammans med förmedlaren beslut om typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande varpå förmedlaren upphandlar den externa kompetensen.

5. Som bolag ska intyg om försumbart stöd, de minimis, skrivas under av firmatecknaren, innan check kan förmedlas.

6. Vid projektets slut sker en avrapportering till förmedlaren samt ifyllande av obligatorisk enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.

Alla branscher växer och bristen på personal och kompetens är redan stor. Med de nya etableringarna och den gröna omställningen kommer detta att accelerera. Målet och fokus är att attrahera fler människor att flytta hit, 100 000 invånare i Luleå 2040, men detta kommer inte att räcka och det kommer ta lång tid.

Mer fokus och investeringar måste läggas på att automatisera och digitalisera. Detta gäller inte bara industrins produktionssystem och processer utan alla processer inom företaget och de offentliga verksamheterna.

 

Det kan vid en första tanke kännas både abstrakt och skrämmande att öka digitaliseringen i ett företag som länge förlitat sig på manuella processer och handhavanden. Många gånger möter man även en rädsla över att medarbetare ska känna sig överflödiga och i förlängningen en rädsla över att förlora arbetstillfällen. Historien säger absolut inte allt men vid alla tidigare industriella reformer har antalet arbetstagare ökat liksom arbetsgivarnas beroende av kompetens. Däremot kan det ligga i farans riktning att verksamheter och organisationer som av olika anledningar inte digitaliserar i tillräckligt hög takt och omfattning marginaliseras och tappar relevans. 

En framgångsrik digitalisering har mycket mindre med IT att göra än vad man kan tro. Vi har genomfört ett antal större digitaliserings- och automatiseringstransformationer och 80 procent av tiden (och kostnaden) var verksamhetsutveckling – kartlägga, dokumentera nuvarande processer, designa nya effektivare processer, införande, utbildning samt ledning och styrning. Sen kom inköp och implementering av rätt IT-verktyg, vare sig det var ett stödsystem, automatiseringsrobot eller mer avancerad AI-lösning. 

Digitalisering och automatisering är inte komplext, det mest komplexa är att få ordning på sina manuella processer. Verksamhetskunskapen är i alla fall central och en lika viktig komponent som kunskapen att veta vilka metoder och verktyg som löser det behov man har valt att angripa. Det innebär att samverkan och dialog kommer vara nyckelfaktorer för att lyckas med digitaliseringsprojekt. Teknologin finns tillgänglig och i Luleå finns det idag många kompetenta partners, både för teknologin och om man behöver processkartläggning och utveckling.

Budskapet är därför att alla företag i alla storlekar och branscher, kan och bör starta nu. Potentialen kan vara signifikant, med produktivitetshöjningar på 10-30 procent på relativt kort tid.

Rickard Lundmark, Vd Luleå Business Region
Tore Johnsson, Vd Luleå Science Park

Krönika publicerad i Norrbottens Affärer 3 maj, 2022.

AI Sweden lanserar My AI, en plattform specifikt designad för alla som är verksamma inom eller nyfikna på AI.

Nyckeln i My AI är att snabbt och enkelt kunna dela lösningar, utmaningar och insikter inom AI till andra i stor skala, men också kunna hitta kunskap och samarbetspartners för att lösa utmaningar tillsammans. Målet är att accelerera användningen av AI i Sverige.

På My AI skapar användarna ett konto som går att personalisera för att få skräddarsydd kunskap, relevanta verktyg och nya nätverk.

– Idag kan det vara svårt att hitta relevant information om AI som går att använda i den egna organisationen eller som individ. Det vill vi ändra på. Genom att samla den kollektiva erfarenheten och insikterna om AI i Sverige på ett ställe, kan vi tillsammans hjälpas åt att förverkliga potentialen med AI för Sveriges bästa, säger Conny Svensson, Head of AI Transformation på AI Sweden.

My AI har idag 1000+ användare , 400+ olika former av resurser, 100+ organisationer registrerade och över 100+ så kallade “Use Cases” där användare delar med sig av hur de tillämpat AI på olika problem i sina organisationer. Med detta vill AI Sweden skapa en nationell samlingspunkt för att bidra till praktisk AI-användning i svenska organisationer. Genom att samla allt goda krafter hoppas AI Sweden kunna göra plattformen till en värdefull resurs för Sverige.

My AI är öppet för alla och det är kostnadsfritt att skapa sitt konto på my.ai.se.

 

Om AI Sweden
AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

Dagens  lunchföreläsningvar med  med Anders Hansson som varit säkerhetsrådgivare på Sectra. Sectra är med i ett intressant projekt kring VPP – Virtuella Kraftverk som kan beskrivas som ekosystem för energi(vind, vatten, sol mm.)

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt samtidigt som Sverige ska bli fossilfritt till 2045, vilket medför sina utmaningar inom både säker digitalisering och säkra energisystem. Kan VPP potentiellt vara en del av lösningen?

Nedan hittar du föreläsningen.

Due to the war in Ukraine, many people are on the run. Lots of individuals and organizations make fantastic efforts to support the Ukrainian people and the Swedish government are encouraging employers to hire Ukrainian refugees (källa GP)

Within the framework of the national Vinnova funded project Switch to Sweden – which is about matching international talents with Swedish employers – we have the opportunity to create a matchmaking activity where we can gather Ukrainian talents and match these people to jobs at Swedish companies and businesses. For this, we are now seeking the interest of employers who need this competence. The project is aimed at knowledge-intensive companies and talents who want to work in knowledge-intensive companies

If you are interested in participating in a matchmaking described above or have other initiatives that you want to highlight, please don’t hesitate to contact Anna Broeders at Linköping Science Park: anna.broeders@linkopingsciencepark.se

Feel free to spread the word and contribute to help this initiative grow.

Link for the talents: https://jobs.cruitive.com/event/cl0tkc9m312071760es6fq50168a

Link foremployers:  https://jobs.cruitive.com/event/cl0tkc9m312071760es6fq50168a/signup

This Switch to Sweden activity is a collaboration between various Swedish Science Parks.

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn

I veckan besökte AI Sweden sin partnerorganisation Luleå tekniska universitet. AI Swedens Johanna Bergman och Martin Svensson fick bland annat ta del av det spännande och nydanande inom AI och robotik som Professor George Nikolakopoulos och hans team sysslar med.

Vill du ta del av nyheter och event från AI Sweden? Anmäl dig till AI Swedens nyhetsbrev.

Om AI Sweden
AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige.

AI Sweden is on a mission, and we’d like you to join us. Help us accelerate the use of AI for the benefit of our society, our competitiveness, and for everyone living in Sweden.

At AI Sweden, you’ll be part of a diverse and highly skilled team with inspiring colleagues all working with a higher purpose in mind than “just” tech. To us, artificial intelligence a force for positive societal change. You’ll be working alongside journalists, linguists, policy professionals, leading AI-scientists, historians, entrepreneurs, change leaders, and many more.

As an organization, we’re uniquely positioned at the sweet spot of governmental oomph and startup nimbleness. Small enough to stay adaptive and have fun but backed by and in close contact with both state and industry, both private and public.

Sounds inspiring? We just posted a bunch of opportunities on our job board at careers.ai.se, and we’re always happy to connect and learn more about you and how you could contribute to the acceleration of AI.

Current open opportunties

Content producer
Strategic Initiative Developer
AI Developer
Senior Researcher
Development Engineer to AI Sweden’s Data Factory
Senior Technical Expert to AI Sweden’s Data Factory
AI Change Agent/SMF-coacher i Västsverige

Read more ->